دنده زنجیر

چرخی دندانه دار است که بر روی آن انواع شبکه‌ای از زنجیر یا چرخ ممتدها قرار دارند. به هر چرخی که با مکانیزم زنجیر روی آن همراه باشد دنده زنجیر، یا چرخ زنجیر
می گویند . دنده زنجیرها به گونه گسترده در انواع ماشین الات صنعتی ، گیربکسها ،دوچرخه،
موتورسیکلت،
وخودرو و دیگر ماشینهایی که برای انتقال حرکت چرخش به دور محور ثابت میان دو یا چند شفت چرخان استفاده
می شود
در انواع ساده ، نافی دار ، دوبل نافی دار …..می‌باشند
متریال ساخت انها از فولاد SPK ساخته میشود که سخت کاری در روغن داغ شده است، تا دچار سایش یا خوردگی نگردند.

جدول قطر خارجی دنده زنجیر بر اساس تعداد دنده

Series 160 Series 140 Series 120 Series 100 Series 80 Series 60 Series 50 Series 40 Series 3/8
 ۲۰۴  ۱۷۸  ۱۵۳  ۱۲۷  ۱۰۲  ۷۶ ۶۴ ۵۱ ۳۸ ۱۱
 ۲۲۰  ۱۹۳  ۱۶۵  ۱۳۸  ۱۱۰  ۸۳ ۶۹ ۵۵ ۴۱ ۱۲
 ۲۳۷  ۲۰۷  ۱۷۷  ۱۴۸  ۱۱۸  ۸۹ ۷۴ ۵۹ ۴۴ ۱۳
 ۲۵۳  ۲۲۱  ۱۹۰  ۱۵۸  ۱۲۷  ۹۵ ۷۹ ۶۳ ۴۷ ۱۴
 ۲۶۹  ۲۳۶  ۲۰۲  ۱۶۸  ۱۳۵  ۱۰۱ ۸۴ ۶۷ ۵۰ ۱۵
 ۲۸۶  ۲۵۰  ۲۱۴  ۱۷۹  ۱۴۳  ۱۰۷ ۸۹ ۷۱ ۵۴ ۱۶
 ۳۰۲  ۲۶۴  ۲۲۷  ۱۸۹  ۱۵۱  ۱۱۳ ۹۴ ۷۶ ۵۷ ۱۷
 ۳۱۹  ۲۷۹  ۲۳۹  ۱۹۹  ۱۵۹  ۱۱۹ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۱۸
 ۳۳۵  ۲۹۳  ۲۵۱  ۲۰۹  ۱۶۷  ۱۲۶ ۱۰۵ ۸۴ ۶۳ ۱۹
 ۳۵۱  ۳۰۷  ۲۶۳  ۲۲۰  ۱۷۶  ۱۳۲ ۱۱۰ ۸۸ ۶۶ ۲۰
 ۳۶۸  ۳۲۲  ۲۷۶  ۲۳۰  ۱۸۴  ۱۳۸ ۱۱۵ ۹۲ ۶۹ ۲۱
 ۳۸۴  ۳۳۶  ۲۸۸  ۲۴۰  ۱۹۲  ۱۴۴ ۱۲۰ ۹۶ ۷۳ ۲۲
 ۴۰۰  ۳۵۰  ۳۰۰  ۲۵۰  ۲۰۰  ۱۵۰ ۱۲۵ ۱۰۰ ۷۵ ۲۳
 ۴۱۶  ۳۶۴  ۳۱۲  ۲۶۰  ۲۰۸  ۱۵۶ ۱۳۰ ۱۰۴ ۷۸ ۲۴
 ۴۳۳  ۳۷۹  ۳۲۴  ۲۷۰  ۲۱۶  ۱۶۲ ۱۳۵ ۱۰۸ ۸۱ ۲۵
 ۴۴۹  ۳۹۳  ۳۳۷  ۲۸۱  ۲۲۴  ۱۶۸ ۱۴۰ ۱۱۲ ۸۴ ۲۶
 ۴۶۵  ۴۰۷  ۳۴۹  ۲۹۱  ۲۳۳  ۱۷۴ ۱۴۵ ۱۱۶ ۸۷ ۲۷
 ۴۸۱  ۴۲۱  ۳۶۱  ۳۰۱  ۲۴۱  ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۹۰ ۲۸
 ۴۹۸  ۴۳۵  ۳۷۳  ۳۱۱  ۲۴۹  ۱۸۷ ۱۵۵ ۱۲۴ ۹۳ ۲۹
 ۵۱۴  ۴۵۰  ۳۸۵  ۳۲۱  ۲۵۷  ۱۹۳ ۱۶۱ ۱۲۸ ۹۶ ۳۰
 ۵۳۰  ۴۶۴  ۳۹۸  ۳۳۱  ۲۶۵  ۱۹۹ ۱۶۶ ۱۳۳ ۹۹ ۳۱
 ۵۴۶  ۴۷۸  ۴۱۰  ۳۴۱  ۲۷۳  ۲۰۵ ۱۷۱ ۱۳۷ ۱۰۲ ۳۲
 ۵۶۲  ۴۹۷  ۴۲۲  ۳۵۲  ۲۸۱  ۲۱۱ ۱۷۶ ۱۴۱ ۱۰۵ ۳۳
 ۵۷۹  ۵۰۶  ۴۳۴  ۳۶۲  ۲۸۹  ۲۱۷ ۱۸۱ ۱۴۵ ۱۰۹ ۳۴
 ۵۹۵  ۵۲۱  ۴۴۶  ۳۷۲  ۲۹۷  ۲۲۳ ۱۸۶ ۱۴۹ ۱۱۲ ۳۵
 ۶۱۱  ۵۳۵  ۴۵۸  ۳۸۲  ۳۰۶  ۲۲۹ ۱۹۱ ۱۵۳ ۱۱۵ ۳۶
 ۶۲۷  ۵۴۹  ۴۷۰  ۳۹۲  ۳۱۴  ۲۳۵ ۱۹۶ ۱۵۷ ۱۱۸ ۳۷
 ۶۴۴  ۵۶۳  ۴۸۳  ۴۰۲  ۳۲۲  ۲۴۱ ۲۰۱ ۱۶۱ ۱۲۱ ۳۸
 ۶۶۰  ۵۷۷  ۴۹۵  ۴۱۲  ۳۳۰  ۲۴۷ ۲۰۶ ۱۶۵ ۱۲۴ ۳۹
 ۶۷۶  ۵۹۱  ۵۰۷  ۴۲۲  ۳۳۸  ۲۵۳ ۲۱۱ ۱۶۹ ۱۲۷ ۴۰
   ۶۰۶  ۵۱۹  ۴۳۳  ۳۴۶  ۲۶۰ ۲۱۶ ۱۷۳ ۱۳۰ ۴۱
   ۶۲۰  ۵۳۱  ۴۴۳  ۳۵۴  ۲۶۶ ۲۲۱ ۱۷۷ ۱۳۳ ۴۲
   ۶۳۴  ۵۴۳  ۴۵۳  ۳۶۲  ۲۷۲ ۲۲۶ ۱۸۱ ۱۳۶ ۴۳
   ۶۴۸  ۵۵۶  ۴۶۳  ۳۷۰  ۲۷۸ ۲۳۱ ۱۸۵ ۱۳۹ ۴۴
   ۶۶۲  ۵۶۸  ۴۷۳  ۳۷۸  ۲۸۴ ۲۳۷ ۱۸۹ ۱۴۲ ۴۵
   ۶۷۶  ۵۸۰  ۴۸۳  ۳۸۷  ۲۹۰ ۲۴۲ ۱۹۳ ۱۴۵ ۴۶
   ۶۹۱  ۵۹۲  ۴۹۳  ۳۹۵  ۲۹۶ ۲۴۷ ۱۹۷ ۱۴۸ ۴۷
   ۷۰۵  ۶۰۴  ۵۰۳  ۴۰۳  ۳۰۲ ۲۵۲ ۲۰۱ ۱۵۱ ۴۸
   ۷۱۹  ۶۱۶  ۵۱۴  ۴۱۱  ۳۰۸ ۲۵۷ ۲۰۵ ۱۵۴ ۴۹
   ۷۳۳  ۶۲۸  ۵۲۴  ۴۱۹  ۳۱۴ ۲۶۲ ۲۰۹ ۱۵۷ ۵۰
     ۶۴۱  ۵۳۴  ۴۲۷  ۳۲۰ ۲۶۷ ۲۱۴ ۱۶۰ ۵۱
     ۶۵۳  ۵۴۴  ۴۳۵  ۳۲۶ ۲۷۲ ۲۱۸ ۱۶۳ ۵۲
     ۶۷۷  ۵۶۴  ۴۵۱  ۳۳۸ ۲۸۲ ۲۲۶ ۱۶۹ ۵۴
     ۷۰۱  ۵۸۴  ۴۶۸  ۳۵۱ ۲۹۲ ۲۳۴ ۱۷۵ ۵۶
     ۷۲۶  ۶۰۵  ۴۸۴  ۳۶۳ ۳۰۲ ۲۴۲ ۱۸۱ ۵۸
     ۷۵۰  ۶۲۵  ۵۰۰  ۳۷۵ ۳۱۲ ۲۵۰ ۱۸۷ ۶۰
       ۶۴۵  ۵۱۶  ۳۸۷ ۳۲۳ ۲۵۸ ۱۹۴ ۶۲
       ۶۶۵  ۵۳۲  ۳۹۹ ۳۳۲ ۲۶۶ ۲۰۰ ۶۴
       ۶۸۶  ۵۴۸  ۴۱۱ ۳۴۳ ۲۷۴ ۲۰۶ ۶۶
       ۷۰۶  ۵۶۵  ۴۲۳ ۳۵۳ ۲۸۲ ۲۱۲ ۶۸
       ۷۲۶  ۵۸۱  ۴۳۶ ۳۶۳ ۲۹۰ ۲۱۸ ۷۰

مطالب مرتبط

فهرست