مواد افزودنی گریس ها:

مواد افزودنی که در تولید گریس ها به کار می روند نیز مانند روغن پایه و غلیظ کننده ها دارای انواع گوناگون هستند در جدول زیر جمع بندی نحوه تاثیر آنها در روانکاری ذکر شده است .
مواد افزودنی ، از خوردگی و سائیدگی جلوگیری و خاصیت چسبندگی گریس را بهبود می بخشند . همچنین از آسیب دیدگی سطوح متحرک در شرایط روانکاری مرزی (Boundary Lubrication) و اصطکاک در روانکاری مخلوط خشک و مایع (Mixed Friction) جلوگیری می نمایند .
بنابراین به طور کلی مواد افزودنی ، کیفیت ، دامنه کاربرد و کارآیی گریس را تحت تاثیر قرار می دهند .

مواد افزودنی

اثر

ضد جوش خوردن سردAnti
Seize 
و بهبود دهندهفشار پذیری(EP)

جلوگیری از بروز جوش سرد قطعات فلزی بهیکدیگر

ضد سایش

کاهش سایندگی سطوح فلزی متحرک

باز دارنده خوردگی

پیشگیری از خوردگی سطوح فلزی متحرک وثابت

بازدارنده از فرسودگیAging )
(Inhibitor

تأخیر در تجزیه ناشی از اکسید اسیون

کاهش دهنده اصطکاک

کاهش اصطکاک درمرحله روانکاری مرزی و روانکاریمخلوط

بهبود دهنده چسبندگی

بهبود خاصیت چسبندگی به سطوح فلزات

افزایش دهنده دمای کارکرد

افزایش محدوده دمای کارآئیگریس

انواع گریس های روانکار  :

اگرچه گریس های دارای تنوع زیادی هستند اما انواع اصلی آنها را با ذکر خصوصیات اساسی می توان در جدول زیر جمع بندی نمود .

جدول انواع گریس ها :

نوع صابون

نوع روغن پایه

محدوده دمای کارکرد

پایداری در برابر آب

توضیحات

صابون سدیم

روغن معدنی

۲۰ – تا ۱۰۰

غیر پایدار

با آب تشکیل امولسیون داده و در برخی شرایط بهصورت مایع تغییر حالت می دهد.

صابون لیتیم

روغن معدنی

۳۰ – تا ۱۲۰

پایداری تا دمای ۹۰

گریس چند منظوره است و با آب امولسیون تشکیلمیدهد.

صابون کمپلکس لیتیم

روغن معدنی

۳۰ – تا ۱۴۰

پایدار

گریسی چند منظوره با خاصیت پایداری حرارتیبالا

صابون کلسیم

روغن معدنی

۲۰ – تا ۶۰

پایدار در آب سرد

خاصیت آب بندی و پایداری عالی در مقابل نفوذآب

صابون آلومینیم

روغن معدنی

۲۰ – تا ۷۰

پایدار

پایداری مناسب در مقابل آب دارد.

صابون کمپلکس سدیم

روغن معدنی

۳۰ – تا ۱۶۰

پایدار تا دمای ۸۰

برای دمای بالا و فشار زیاد مناسب است.

صابون کمپلکس کلسیم

روغن معدنی

۳۰ – تا ۱۲۰

بسیار پایدار

با توجه به گرانروی روغن پایه ، به عنوان گریسچند منظوره در دمای ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد.

صابون کمپلکس باریم

روغن معدنی

۲۰ – تا ۱۲۰

بسیار پایدار

در مقابل بخار آب پایدار است با توجه به گر انرویروغن پایه ، به عنوان گریس چند منظوره در دما ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد.

پلی اوره

روغن معدنی

۲۰ – تا ۱۶۰

پایدار

در شرایط عملیاتی دما ، فشار و سرعت بالا پیشنهادمی شود.

صابون کمپلکس آلومینیوم

روغن معدنی

۳۰- تا ۱۴۰

پایدار

با توجه به گرانروی روغن پایه در دما ، فشار وسرعت بالا کاربرد دارد.

بنتونیت

روغن معدنی یا روغن های استری

۲۰- تا ۱۶۰

پایدار

گریس نیمه جامد وژله ای ، در دمای بالا و سرعتپایین کاربرد دارد.

صابون لیتیم

روغن استری

۶۰- تا ۱۲۰

پایدار

در دمای پایین . سرعت بالا کاربرد دارد.

صابون کلسیم

روغن استری

۵۰- تا ۱۶۰

گریس چند منظوره که برای کار در محدوده دمائیگسترده مناسب است.

صابون کمپلکس باریم

روغن استری

۴۰- تا ۱۲۰

پایدار

در مقابل بخار آب پایدار و برای کار در دمایپایین و سرعت بالا مناسب است.

صابون کمپلکس کلسیم

روغن استری

۴۰- تا ۱۲۰

پایدار

در مقابل بخار آب پایدار و برای کار در دمایپایین و سرعت بالا مناسب است.

صابون لیتیم

روغن سیلیکونی

۴۰- تا ۱۷۰

بسیار پایدار

به منظور کار در دمای پایین و بالا ، یا بار کم وسرعت کم تا متوسط مناسب است.

مطالب مرتبط

فهرست